QARS

تحقیق تحریم های اقتصادي علیه ایران

تحریم‌ها علیه ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

این تحریم‌ها در زمینه‌های اقتصادی، علمی، سیاسی، فروش سلاح و مهمات می‌باشد. … مقام‌های دولت آمریکا تحریم‌های اعمال شده علیه ایران را سخت‌ترین و فلج‌کننده‌ترین تحریم‌ها در … در بهمن ۱۳۹۷ منصور غلامی وزیر علوم و تحقیقات و فناوری ایران از تحریم برخی …

تحریم‌های آمریکا علیه ایران – ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

تحریم‌های آمریکا علیه ایران به تحریم‌های اقتصادی، تجاری، علمی و نظامی علیه ایران … تحقیقات فضایی و پژوهشگاه فضایی ایران را به فهرست تحریم‌های دفتر کنترل …

مقاله بررسی تحریمهای یکجانبهی آمریکا علیه ایران از منظر …

تحریمهای اقتصادی یکی از سازوکارهای اجرایی عمده در نظام امنیت دسته جمعی ملل متحد بوده است. اکنون ایران با دو نوع تحریم مواجه است، که نوع اول، تحریمهایی ا…

تبیین کارایی تحریم‌های اقتصادی وضع شده علیه جمهوری …

نتایج حاصل از تحقیق نشان میدهد: الف) کمترین تأثیر تحریمهای اقتصادی علیه ایران در سال‌های 1369 و 1381 و بیشترین تأثیر تحریمها در سال‌های 1391، 92 و 93 علیه …

بازخوانی تحریم‌های ناعادلانه: ویژگی‌ها، اهداف و اقدامات

ﮔﺮوه اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ دﻓﺘﺮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﺳﯿﺎﺳﺖ. ﻫﺎی ﭘﻮﻟﯽ و … ﻫﺮﭼﻨﺪ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان را ﻣﺘﺄﺛﺮ ﮐـﺮده اﺳـﺖ. اﻣـﺎ. ﻣﻘﺎﻣـﺎت … ﺟﺎﻧﺒﻪ ﯾﺎ ﺑﺎ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻋﻤـﺎل ﺗﺤـﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿـﻪ ﮐـﺸﻮرﻫﺎ. ﯽﯾ.

تحریم اقتصادی از منظر حقوق بین الملل با تأکید بر تحریم …

بنابراین سؤال اصلی عبارت می‌باشد از جایگاه تحریم‌های اقتصادی علیه جمهوری اسلامی ایران در موضع هسته‌ای از منظر حقوق بین الملل چگونه می‌باشد؟. تحريم هاي اقتصادي …

راهکارهای مقابله با تحریم ها و جنگ اقتصادی علیه ایران – ایرنا

رسانه های داخلی در شرایطی که دامنه تحریم‌های آمریکا علیه ایران گسترده‌تر شده و کشورهای اروپایی نیز قادر به اجرای تعهدات اقتصادی ناشی …

تحلیل رسانه‌های داخلی از تحریم‌های جدید آمریکایی علیه ایران – …

سابقه تحریم و تاثیر تحریم‌های آمریکا بر ایران | ایران | DW …

مشخص است که تحریم‌ها می‌توانند به وضعیت اقتصادی کشورهای‌های … شهر هامبورگ آلمان، در مورد نتایج تحقیق در آمریکا با ۲۰۰ مورد تحریم‌ها به دویچه‌وله می‌گوید: … پس از وضع تحریم‌های آمریکا علیه ایران در سال ۲۰۱۰ و هم‌سویی اتحادیه اروپا …

تحلیل راهبردي تحریم هاي تحمیلي بر جمهوری اسالمی ایران …

بدين منظور و با استفاده از روش پژوهش تحليل محتوا، مجموعه اسناد. تحريم هاي وارده بر … بخش عمده اي از تحريم هاي فعلي عليه اقتصاد ايران ذيل تحريم هاي8گرفته است.

بررسي مباني حقوقي وضع تحريم هاي هوشمند عليه ايران و … – …

بررسي مباني حقوقي وضع تحريم هاي هوشمند عليه ايران و تاثيرات برجام بر اين … هاي ايراني، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، صنايع نظامي، بنيادهاي مهم اقتصادي شامل بخش … در اين پژوهش علاوه بر بررسي مباني و اصول تحريم در حقوق بين الملل به بررسي …

بررسی تاثیر تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی در …

با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۹۷۹ تاکنون آمریکا بارها از این ابزار علیه ایران … نتایج این پژوهش حاکی از آن است که تحریم های اقتصادی بر عملکرد عوامل داخلی …

بررسی مبانی حقوقی وضع تحریم های هوشمند علیه ایران و …

بررسی مبانی حقوقی وضع تحریم های هوشمند علیه ایران و تاثیرات برجام بر این تحریم … کلید واژه ها: شورای امنیتتحریم اقتصادیبرنامه هسته ای ایرانتحریم هوشمندبرجام … در این پژوهش علاوه بر بررسی مبانی و اصول تحریم در حقوق بین الملل به بررسی …

تاریخ تحریم ایران؛ تحول در آسیب‌پذیری‌ها و ماهیت تحریم‌ها

اما تحریم‌های بعد از 2006 اراده ملی در پایه‌گذاری اقتصاد ملی خودکفا را تقویت نموده … 2006 علیه ایران، غالباً استدلال می‌شود که سابقه ایران در تحریم و ممنوعیت تجاری …

رتبه‌بندی انواع تحریم‌های اقتصادی و برآورد شاخص مخاطرات …

تحریم‌‌های اقتصادی از اصلی‌‌ترین چالش‌‌های اقتصاد ایران می باشد که مدیریت مخاطرات … مراتب فازی و نظرخواهی از خبرگان، مخاطرات انواع تحریم‌‌های اقتصادی علیه ایران بر …

آسیب تحریم‌های اقتصادی آمریکا به حق سلامت ایرانیان | HRW

عامل اصلی آثار آسیب‌زننده تحریم‌های مجدد آمریکا علیه ایران این واقعیت است که … دولت ترامپ، علاوه بر اعمال مجدد تحریم‌های اقتصادی تعلیق‌شده تحت برجام بارها … به ایران و تحقیق درباره نگرانی‌های کلیدی سلامتی و حقوق بشری از جمله …

بررسی اثرات تحریم بین المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی …

ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﺎﻓﺘـﻪ. ﻫـﺎي اﯾـﻦ. 1 . اﺳﺘﺎدﯾﺎر ﻣﻮﺳﺴﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﭘﮋوﻫﺶ. ﻫﺎي. ﺑﺎزرﮔﺎﻧﯽ، دﮐﺘﺮي اﻗﺘﺼﺎد. ، (. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل. ) … از زﻣﺎن ﭘﯿﺮوزي اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ ﭼﻬـﺎر دور ﺗﺤـﺮﯾﻢ ﻋﻠﯿـﻪ ﮐﺸـﻮر وﺿـﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ. دور … اﯾﺮان و آﻣﺮﯾﮑﺎ، ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻗﺎﻧﻮن. « داﻣﺎﺗﻮ. »1. ﻋﻤﺪه. ﺗﺮﯾﻦ ﺗﺤﺮﯾﻢ. ﻫﺎي دور دوم ﺑﻮده. اﻧـﺪ. دور ﺳـﻮم. ﺗﺤﺮﯾﻢ. ﻫﺎ از ﺳﺎل.

اصل مقاله 416.96 K – نشریات دانشگاه علامه

مهم ترین اولویت جمهوری اسلامی ایران در پذیرش برجام، ترمیم اقتصاد و معیشت … تحریم های کنگره آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در ۲ مقطع قبل و پسابرجام، در قالب.

تأثیر تحریم‌های یک ‌جانبه و چندجانبه بر ایران از منظر حق بر …

حقيقت. ،. تحریم. های. مذكور تدابير. قهرآميز. اقتصادی. عليه. یك. یا. چند دولت به. منظور … كيفی ابزار مطالعة اسناد و متون. استفاده شده است. در روش. تحقيق. با توجه. به.

محتوای اطلاعاتی صورت‌های مالی در فرایند تشدید تحریم‌های …

هدف این مقاله، تعیین اثر تشدید تحریمهای اقتصادی بر محتوای اطلاعاتی ارقام صورتهای مالی … 3استادیار گروه حسابداری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران … تحت تأثیر فشارهای تشدید تحریمهای اقتصادی علیه ایران قرار گرفتهاند.

مدیریت چالش تحریم های ثانویه توسط اتحادیه اروپا

آسیب پذیری اروپا عمدتا ناشی از وابستگی نامتقارن به اقتصاد آمریکا به … این مقاله تحقیقی شورای اروپائی روابط خارجی با عنوان”مدیریت چالش تحریم‌های … تحریم های ثانویه دولت اوباما علیه ایران، بخشی از سیاست خارجی بود که کم و …

واکاوی ساختار تحریم های بانکی آمریکا و الزامات رفع آن در …

در این پژوهش تلاش شده است مختصات تحریم های بانکی علیه ایران به عنوان یکی از مهم ترین انواع تحریم های اقتصادی جهان واکاوی شود. همچنین با توجه به مفاد قوانین …

تحریم جدید آمریکا علیه ایران؛ بخش ساخت و ساز هدف جدید …

وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد تحریم‌های جدیدی علیه بخش ساخت و ساز ایران … ای اراک یا تحقیق و توسعه برنامه هسته ای صلح آمیز با ایران همکاری کنند.

کنفرانس بین المللی اقتصاد جهانی و تحریم‌ها

شما نیز می توانید در این رویداد شرکت نموده و مقالات خود را به دبیرخانه ارسال نمایید. ثبت نام … تاثیر تحریم‌ها بر ایران; تحریم‌های آمریکا علیه ایران; تحریم عادلانه؟

سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران

سیاست خارجی آمریکا و تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی ایران دکتر رضا سیمبر … ه) گسترش فرهنگ آمریکایی در پوشش ایجاد دموکراسی، اقتصاد بازار آزاد و … 2006) و بعدها در کتاب‌ها و مقالات دیگری عمدتاً در آمریکا ، اروپا و اسرائیل تکرار شد، در همه …

برچسب‌ها:, , , ,